5/5 - (1 vote)

Edukacja ekologiczna to działalność edukacyjno-wychowawcza, ale również kształtowanie postaw i poglądów opartych o szacunek dla planety. Zakłada interdyscyplinarne podejście do omawianych kwestii, uwrażliwiając na problemy środowiskowe. Jej zadaniem jest uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z zagrożeń dla środowiska oraz poznanie metod rozwiązywania pojawiających się problemów.

Edukacja ekologiczna na studiach

Edukacja ekologiczna społeczeństwa rozpoczyna się już w szkole podstawowej. Zrównoważony rozwój kraju wymaga inwestycji w proekologiczne technologie i racjonalną gospodarkę odpadami oraz gotowości społeczeństwa do angażowania się w rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska naturalnego. Studenci rozpoczynający swoje kształcenie posiadają już wiedzę na temat degradacji oraz ochrony środowiska, a ich świadomość ekologiczna jest relatywnie wyższa niż pozostałych obywateli. Większe zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego wykazują studenci kierunków związanych z ekologią.

Edukacja ekologiczna – na jakich kierunkach można ją rozwijać?

Ekologia najczęściej kojarzona jest z ochroną środowiska, ale zajmuje się również strukturą i funkcjonowaniem przyrody, badaniem oddziaływania między organizmami i środowiskiem. Bada ponadto konsekwencje wynikające z tych relacji dla istnienia biosfery i człowieka. Oto najpopularniejsze kierunki studiów związane z ekologią:

  • Gospodarka Odpadami i Rekultywacja Terenów Zdegradowanych – obejmuje wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz zagadnienia dotyczące oddziaływania populacji ludzkiej na środowisko,
  • Ochrona Środowiska – kierunek interdyscyplinarny zgłębiający zagadnienia z zakresu chemii, fizyki, biologii i prawa oraz wszystkie aspekty związane z zagrożeniami przyrody,
  • Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami – edukacja obejmuje wiedzę przyrodniczą i techniczną niezbędną do wykonywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym,
  • Technologie Ochrony Środowiska – kierunek obejmujący swoim zakresem nauki matematyczno-przyrodnicze z elementami wiedzy technologicznej i inżynierskiej,
  • Zarządzanie Środowiskiem – kształcenie donosi się do zarządzania użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska,
  • Inżynieria Środowiska – kierunek interdyscyplinarny; łączy nauki o środowisku z dziedzinami technologicznymi,
  • Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska – połączenie nauki o środowisku z wiedzą z zakresu jakości i bezpieczeństwa,
  • Gospodarka Wodna i Ochrona Zasobów Wód – studia przygotowują wyspecjalizowaną kadry do pracy w jednostkach administracji publicznej, biurach zarządzania kryzysowego i stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • Geomonitoring – studia związane z badaniem mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, oceną zasobów środowiska przyrodniczego oraz kształtowaniem racjonalnych zasad wykorzystania tych zasobów.
Przeczytaj także:  Czysta energia z natury: Zalety i zastosowanie pelletów drzewnych

Edukacja ekologiczna w WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (https://wseiz.pl/) to jedna z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, a ekologia jest ważnym aspektem jej funkcjonowania. Proponuje przyszłym studentom kierunki związane z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, w tym dwustopniowe studia z Ochrony Środowiska czy podyplomowe na kierunku Samorządowy Menedżer Energii. Wyzwania ekologiczne sprawiają, że zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie będzie coraz większe. Warto podkreślić, że w WSEiZ działa Koło naukowe Ekologów, którego celem jest rozwijanie wiedzy ekologicznej, realizowanie zainteresowań w ramach ochrony środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.